1. 1. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektonicznych i innych usług oferowanych przez pracownię Green Collective będącej marką należącą do Under Up spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Pasterskiej 35 w Plewiskach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000741073, NIP 7773328120, REGON 380806562, adres poczty elektronicznej: projekty@greencollective.pl , numer telefonu: +48 695 88 88 35, zwanej w dalszej część umowy „Sprzedawcą”.

1.2. Serwis internetowy Sprzedawcy dostępny jest pod adresem greencollective.pl

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie greencollective.pl, w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie greencollective.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisie greencollective.pl , w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z serwisu greencollective.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie mowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym Sprzedawcy , umożliwiający złożenie Zamówienia

1.4.3. KLIENT –
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. PRODUKT – dostępna w serwisie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sprzedawcy.

1.4.7. SERWIS INTERNETOWY – serwis Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym: greencollective.pl

1.4.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Under Up sp. z o.o. , ul. Pasterska 35, 62-064 Plewiska, NIP 7773328120.

1.4.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.4.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.4.12. USŁUGOBIORCA –
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.15. AML - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.), a od dnia 13 lipca 2018 r. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.).

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE greencollective.pl

2.1. W serwisie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w serwisie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie serwisu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie serwisu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu greencollective.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze produktu.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienia można składać: w formie elektronicznej, korzystając z formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej greencollective.pl lub wysyłając e–mail na adres: projekty@greencollective.pl

4.2 Zamówienie może złożyć
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.3 Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska lub firmy osoby prawnej wraz z podaniem numeru NIP, pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka, oraz kontaktowego numeru telefonu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego – także adresu e–mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

4.4 Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT, którą poprzedza przesłana faktura proforma. Po zaksięgowaniu należności za projekt jest wystawiana właściwa faktura VAT, odsyłana niezwłocznie nabywcy.

4.5 Zamówienia składane drogą elektroniczną są potwierdzane do 24 godzin od chwili ich otrzymania w dni robocze na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie, a następnie przyjęte do realizacji. Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.

4.6 Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.

4.7 Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub znajduje się w fazie koncepcyjnej, Klient zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli Klient go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

4.8 Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta , określony w zamówieniu.

4.9 Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie Sprzedawcy. W celu osobistego dokonania zakupu projektu zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji.

4.10 Zamawiając projekt, należy podać dokładną nazwę projektu.

4.11 W przypadku przesyłek w granicach kraju koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W przypadku wysyłki projektu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i ponoszony jest przez Klienta.

4.12 W przypadku zamówień na pozostałe towary, koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

4.13 Zamówione projekty Sprzedawca wysyła w ciągu od 3 do 5 dni roboczych, licząc:

- w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy

4.14. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu złożenia zamówienia składa się m.in. okres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki. Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników.

4.15. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez firmę przewozową.

4.16. W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.

4.17. Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.

4.18. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawsze zawiera cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz jeden egzemplarz materiałów pomocniczych.

4.19. Na życzenie zamawiającego, Sprzedawca wydaje bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Spis planowanych zmian można podać w chwili składania zamówienia lub w dowolnym okresie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

5. WARUNKI ZWROTU PROJEKTU

5.1.Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionej dokumentacji projektowej bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

5.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy (dotyczy zamówień złożonych na adaptację czy wprowadzenie zmian).

5.3 Odsyłany projekt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.

5.4 Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu (wzór do pobrania) opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu, a także podanym numerem konta, na które ma być zwrócona kwota za projekt.

5.5 Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy – przesyłki nadane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane i będą zwracane nabywcy.

5.6 Po otrzymaniu zwrotu projektu Sprzedawca niezwłocznie prześle nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres pracowni jej podpisaną kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.

6. WARUNKI WYMIANY PROJEKTU

6.1 Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inną z oferty Sprzedawcy, w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu. Zasady wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać ze Sprzedawcą.

6.2Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.

6.3Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który zostaje wymieniany, ponosi Klient. Przesyłki nadane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.

6.4Warunkiem dokonania wymiany dokumentacji projektowej na inną jest zwrot podpisanej przez Klienta faktury korekty.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1 Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie greencollective.pl i jego podstronach, układu graficznego serwisu, projektów, fotografii, rysunków należą do Under Up sp. z o.o. na podstawie przeniesienia praw do użytkowania pomiędzy Under Up sp. z o.o. a Panem Piotrem Wojtaszek będącym autorem i właścicielem praw do wszystkich opracowań.. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść serwisu greencollective.pl wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, zwłaszcza zamieszczone fotografie, projekty, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7.2. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą Sprzedawcy . Korzystanie z informacji dostępnych na stronach serwisu greencollective.pl może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez serwis greencollective.pl zawierane są w języku polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Under Up Sp. z o.o.
Plewiska 09.01.20201

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - GREENCOLLECTIVE.PL 

09 stycznia 2021

Media Społecznościowe

Wszystkie prawa zastrzeżone Green Collective - 2021.

W kilku słowach o tym co robimy

Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem oraz świadczymy usługi doradcze w zakresie budownictwa szkieletowego, energooszczędnego i pasywnego.

underup.pl - płyty fundamentowe

0zaogrzewanie.pl - ogrzewanie elektryczne

steico.pl - materiały konstrukcyjne i izolacyjne

Przydatne strony